ANKIETA
Strona G?ówna

 Gminny O?rodek Zdrowia w Unis?awiu jest podmiotem leczniczym nie b?d?cym przedsi?biorc? utworzonym  Uchwa?? Rady Gminy
    w Unis?awiu. 

                Posiada certyfikat jako?ci potwierdzaj?cy spe?nienie wymogów normy PN EN ISO 9001:2009  w zakresie ?wiadczonych us?ug medycznych.              

   W dniu 16.11.2015 roku w wyniku przeprowadzonego audytu certfikuj?cego - certyfikat jako?ci zosta? przed?u?ony do 30.10.2016  roku .

Rozpocz?cie dzia?alno?ci nast?pi?o 17.11.1998 na podstawie wpisu do Rejestru Publicznych Zak?adów Opieki Zdrowotnej Wojewody.
GOZ Unis?aw ?wiadczy bezp?atne us?ugi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych na podstawie umów zawartych z NFZ.

- Podstawowa Opieka Zdrowotna

-Pielegniarska Opieka D?ugoterminowa /od 1.07.2014/

- Stomatologia: ?wiadczenia ogólno-stomatologiczne dla
   dzieci i m?odzie?y oraz doros?ych

- Rehabilitacja: fizjoterapia ambulatoryjna

- Specjalistyka: ?wiadczenia w zakresie po?o?nictwa i ginekologii